Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Sulejowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Pobierz druki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pobierz druki, bieżące, menu 1177 - BIP - Urząd Miejski w Sulejowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pobierz druki

Pobierz druki

1) Referat Podatków i Opłat - PO

1.1PO.I.(1).15Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku od nieruchomości (lata 2012 - 2015)
1.2PO.I.(1).16Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku od nieruchomości (od 2016 roku)
2.1PO.II.(1).15Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od nieruchomości (lata 2012 – 2015)
2.2PO.II.(1).16Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od nieruchomości (od 2016 roku)
3.1PO.III.(1).15Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku rolnego (lata 2012 – 2015)
3.2PO.III.(1).16Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku rolnego (od 2016 roku)
4.1PO.IV.(1).15Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek rolny (lata 2012 – 2015)
4.2PO.IV.(1).16Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek rolny (od 2016 roku)
5.1PO.V.(1).15Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku leśnego (lata 2012 – 2015)
5.2PO.V.(1).16Złożenie informacji (korekty informacji) w sprawie podatku leśnego (od 2016 roku)
6.1PO.VI.(1).15Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek leśny (lata 2012 – 2015)
6.2PO.VI.(1).16Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek leśny (od 2016 roku)
7.PO.VII.(1).15Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
8.PO.VIII.(1).15Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
9.PO.IX.(1).15Wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
10.PO.X.(1).15Zaliczenie nadpłaty podatku
11.PO.XI.(1).15Stwierdzenie nadpłaty podatku lub opłaty
12.PO.XII.(1).15Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
13.PO.XIII.(1).15Zaświadczenie o płaceniu podatków
14.PO.XIV.(1).15Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
15.PO.XV.(1).15Złożenie deklaracji (korekty deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych
16.PO.XVI.(1).15Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej z tytułu podatków i opłat lokalnych
17.PO.XVII.(1).15Odroczenie terminu płatności lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatków i opłat
18.PO.XVIII.(1.15Rozłożenie na raty zapłaty podatku zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwlokę z tytułu podatków i opłat lokalnych
19.PO.XIX.(1).15Zaświadczenie de minimis dla przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej
20.PO.XX.(1).16Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.PO.XXI.(1).16Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy

2) Urząd Stanu Cywilnego - USC

1.USC.I.(1).15
2.USC.II.(1).15
3.USC.III.(1).15Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
4.USC.IV.(1).15Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
5.USC.V.(1).15Wydanie decyzji o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
6.USC.VI.(1).15Wydanie odpisów zupełnych, odpisów skróconych, wielojęzycznych
7.USC.VII.(1).15
8.USC.VIII(1).15Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
9.USC.IX.(1).15Nadanie dziecku nazwiska męża matki
10.USC.X.(1).15Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
11.USC.XI.(1).15Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego)
12.USC.XII.(1).15Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
13.USC.XIII(1).15Sprostowanie aktu w księdze stanu cywilnego
14.USC.XIV(1).15Wpisanie aktu do ksiąg stanu cywilnego
15.USC.XV.(1).15Zgłoszenie urodzenia dziecka
16.USC.XVI(1).15Rejestracja małżeństw
17.USC.XVII(1)15Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

3) Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - IZOŚ

1.IZOŚ.I(1).19Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
2.IZOŚ.II(1).19Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.IZOŚ.III(1).19Wniosek o przeniesienie decyzji
4.IZOŚ.IV(1).19Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
5.IZOŚ.V(1).19Wniosek o wydanie zaświadczenia
6.IZOŚ.VI(1).19Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
7.IZOŚ.VII(1).19Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
8.IZOŚ.VIII(1).19Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
9.IZOŚ.IX(1).19Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
10.IZOŚ.X(1).19Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11.IZOŚ.XI(1).19Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
12.IZOŚ.XII(1).19Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
13.IZOŚ.XIII(1).19Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi

4) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - GR

1.GR.I.(1).15Ustalenie numeru porządkowego
2.GR.II.(1).15Dokonanie podziału nieruchomości
3.GR.IV.(1).15Sprzedaż lokalu mieszkalnego
4.GR.V.(1).15Nabycie prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
5.GR.VI.(1).15Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
6.GR.VII.(1).15Rozgraniczenie nieruchomości
7.GR.VIII.(1).15Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzeatrgowej
8.GR.IX.(1).15Udostępnienie nieruchomości w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych
9.GR.X.(1).15Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne
10.GR.III.(2).16Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

5) Referat Rozwoju, Promocji, Sportu i Realizacji Projektów - RPS

1.RPS.I.(1).19Objęcie patronatem Burmistrza Sulejowa wydarzenia o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym
2.RPS.II.(1).19Zgoda Burmistrza Sulejowa na wykorzystanie herbu/flagi Sulejowa
3.RPS.III.(1).19Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
4.RPS.IV.(1).19Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych / ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
5.RPS.V.(1).19Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
6.RPS.VI.(1).19Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez
7.RPS.VII.(1).19Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)
8.RPS.VIII.(1).19Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
9.RPS.IX.(1).19Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
10.RPS.X.(1).19Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6) Referat Biuro Obsługi Mieszkańców - BOM

1.BOM.I.(1).15Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - nieaktualny
2.BOM.II.(1).15Wymiana dowodu osobistego - nieaktualny
3.BOM.III.(1).15Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - nieaktualny
4.BOM.IV.(1).15Udostępnienie informacji związanej z dowodem osobistym - nieaktualny
5.BOM.V.(1).15Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - nieaktualny
6.BOM.VI.(1).15Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL – nieaktualny
7.BOM.VII.(1).15Zameldowanie na pobyt stały - nieaktualny
8.BOM.VIII(1).15Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące - nieaktualny
9.BOM.IX.(1).15Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące - nieaktualny
10.BOM.X.(1).15Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego - nieaktualny
11.BOM.XI.(1).15Zgłoszenie wyjazdu poza granice rp lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rp trwającego dłużej niż 6 miesięcy - nieaktualny
-BOM.XII.(1).16Udostępnienie informacji publicznej na wniosek - nieaktualny

-

BOM.XIII.(1).16

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - nieaktualny

12.

BOM.XII.(2).19

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek - informacja dot. przetwarzania danych

13.

BOM.XIII.(2).19

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

14.

BOM.XIV.(1).16

SKARGA / WNIOSEK - klauzule informacyjne

15.

BOM.XV.(2).18

BOM.XV.(3).20

Zameldowanie na pobyt stały - obowiązywał do 27.05.2020

Zameldowanie na pobyt stały - Pełnomocnictwo - karta usług - od 28.05.2020 r.

16.

BOM.XVI.(2).18

BOM.XVI.(3).20

Zameldowanie na pobyt czasowy - obowiązywał do 27.05.2020 r.

Zameldowanie na pobyt czasowy - Pełnomocnictwo - karta usług- od 28.05.2020 r.

17.

BOM.XVII.(2).18

BOM.XVII.(3).20

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego - obowiązywał do 27.05.2020

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego - Pełnomocnictwo - karta usług - od 28.05.2020 r.

18.

BOM.XVIII.(2).18

BOM.XVIII.(3).20

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego - obowiązywał do 27.05.2020 r.

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego - Pełnomocnictwo - karta usług - od 28.05.2020 r.

19.

BOM.XIX.(2).18

BOM.XIX.(3).20

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy - obowiązywał do 27.05.2020 r.

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwające dłużej niż 6 miesięcy - karta usług - Pełnomocnictwo - od 28.05.2020 r.

20.

BOM.XX.(2).19

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - nieaktualny

BOM.XX.(3).19

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

21.

BOM.XXI.(2).19

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - NIEAKTUALNY OD 12.01.2020

BOM.XXI.(3).20

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (od 12.01.2020) - karta informacyjna - klauzula informacyjna

22.

BOM.XXII.(2).19

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - NIEAKTUALNY OD 12.01.2020

BOM.XXII.(3).20

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - aktualny od 12.01.2020 r. - karta informacyjna - klauzula informacyjna

23.

BOM.XXIII.(1).19

Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego - klauzula informacyjna

24.

BOM.XXIV.(1).19

Rejestracja działalności gospodarczej CEIDG

25.

BOM.XXV.(2).19

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym - klauzula informacyjna

26.

BOM.XXVI.(2).19

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - klauzula informacyjna

27.

BOM.XXVII.(1).20

Zaświadczenie, DRUK WIELOJĘZYCZNY, PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE - klauzula informacyjna

28.

BOM.XXVIII.(1).20

Rejestr danych kontaktowych - klauzula informacyjna

29.

BOM.XXIX.(1).20

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - od 12.01.20r. - kart informacyjna

7) Stanowisko ds. Obronnych, Zrządzania Kryzysowego oraz Ochrony Informacji Niejawnych - SO

1.SO.I.(1).19Zgromadzenie publiczne

Metryka

data wytworzenia
2013-08-13
data udostępnienia
2013-08-13
sporządzone przez
opublikowane przez
Sylwia Miller
ilość odwiedzin
123
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.