Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Sulejowie
Menu góra
Strona startowa Informacja publiczna Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek, bieżące, menu 1241 - BIP - Urząd Miejski w Sulejowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 1429)

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego wzoru, pod warunkiem, że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania zachodzi potrzeba wydania decyzji administracyjnej, a złożony wniosek nie zawiera oznaczenia strony, umożliwiającego skuteczne doręczenie decyzji, wnioskodawca zostanie wezwany do podania danych niezbędnych do doręczenia decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Miejski w Sulejowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd Miejski w Sulejowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a) uiścić opłatę

- wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.


Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana (wypełnić odpowiednie pola dotyczące adresu email we wniosku).

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane pozwalające na wysłanie informacji (wypełnić odpowiednie pola we wniosku).

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Sulejowa, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.

W przypadku nie uzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ SULEJÓW

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Sulejowa.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Sulejowa można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Adres pocztowy: ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Sulejowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@sulejow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).

ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się

z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


<< wniosek, karta usług >>

Metryka

data wytworzenia
2016-10-12
data udostępnienia
2016-10-12
sporządzone przez
Sylwia Miller
opublikowane przez
Sylwia Miller
ilość odwiedzin
38
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.